Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Consimţământul turistului

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

1. Datele cu caracter personal prelucrate de către TRAVELIO GROUP ROMANIA S.R.L.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

 

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și / sau pachetelor de servicii turistice și de călătorie, a altor servicii turistice, evenimente culturale / sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri etc. de către Travelio Group Romania S.R.L., și al menținerii / dezvoltării raporturilor comerciale / contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, Travelio Group Romania S.R.L. poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresă de corespondență, telefon / fax, e-mail, pagină web / cont social media, serie şi număr carte de identitate / paşaport, data naşterii, CNP, vârstă minori, nume companie / autoritate / instituție publică, adresă şi numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul).

 

2. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Travelio Group Romania S.R.L., exclusiv în scopul mai jos menționat, sunteți dumneavoastră, în calitate de călători / turiști / beneficiari ai serviciilor turistice și de călătorie, reprezentanți / împuterniciți / persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor / autorităților publice.

 

3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri: rezervarea, intermedierea, ofertarea și / sau comercializarea serviciilor și / sau a pachetelor de servicii turistice și de călătorie, a altor servicii turistice, evenimente culturale / sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor - respectiv în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale pe care ni le asumăm faţă de dumneavoastră şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale stabilite în sarcina noastră.

 

4. Travelio Group Romania S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și / sau juridice implicate în prestarea serviciilor și / sau pachetelor de servicii turistice și de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale / sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor de afaceri ai Travelio Group Romania S.R.L., în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus), fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

 

5. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și / sau juridice implicate în prestarea serviciilor și / sau pachetelor de servicii turistice și de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale / sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, Instanțe Judecătorești, Poliție, Parchet (în limitele prevederilor legale și / sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate) etc.

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Travelio Group Romania S.R.L. și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

 

6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, Travelio Group Romania S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Travelio Group Romania S.R.L., până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal / împuternicit al dumneavoastră, va exercitați dreptul de opoziție / de ștergere (cu excepția situației în care Travelio Group Romania S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim).

 

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal / împuternicit nu vă exercitați dreptul de opoziție /de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Travelio Group Romania S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Travelio Group Romania S.R.L. și / sau vor fi distruse.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu Travelio Group Romania S.R.L., dumneavoastră beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune plângere.

 • Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră în sensul dacă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, respectiv dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție: vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
 • Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor - “dreptul de a fi uitat”: aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Travelio Group Romania S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în Instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, ce produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.
  • Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
   • a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
   • b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
   • c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
  • În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Travelio Group Romania S.R.L. poate:
   • a) să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
   • b) să refuze să dea curs cererii.
  • De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.
 • Drepul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

8. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Travelio Group Romania S.R.L. cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: gdpr@travelioromania.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Travelio Group Romania S.R.L., Mun. Cluj-Napoca, Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, jud. Cluj.

 

 

DECLARAŢIE - CONSIMȚĂMÂNT

în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 

 

Subsemnatul/a, _____________________________________________, îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat, pe baza opțiunii de mai jos, cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, pentru:

 

a) prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul asigurării serviciilor solicitate, respectiv: rezervarea, intermedierea, ofertarea şi/sau comercializarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii de călătorie de către Travelio Group Romania S.R.L.

DA          NU

 

b) în calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acesteia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului / minorilor, cu vârsta sub 18 ani, menționați în solicitare / rezervare, necesare pentru executarea serviciilor contractate

DA          NU

 

c) efectuarea de comunicări comerciale (oferte) pentru serviciile Travelio Group Romania S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener Travelio Group Romania S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice (e-mail, newsletter), telefon, SMS

DA          NU

 

Prin semnarea prezentului document, confirm că am citit, am fost informat/ă corect, complet, precis, am luat la cunoștință Termenii şi Condiţiile generale, inclusiv Termenii şi condiţiile cu privire la colectarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, afişate în agenţia Travelio Romania şi pe pagina web www.travelioromania.ro (http://www.info.travelioromania.ro/Meniu-secundar/termeni-si-conditii-generale/politica-de-confidentialitate.html).

 

Am luat la cunoștință faptul că:

 • în cazul în care am fost de acord cu pct. a), b) şi c) de mai sus, datele mele și ale persoanelor menționate în rezervare, se vor putea prelucra şi după executarea serviciilor contractate, până la momentul retragerii din partea mea a prezentului consimţământ;
 • am posibilitatea retragerii prezentului consimţământ printr-o cerere scrisă, transmisă la adresa de e-mail gdpr@travelioromania.ro;
 • datele cu caracter personal, necesare pentru facturare, se vor prelucra şi păstra conform termenelor prevăzute în legislația financiar-contabilă;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal, menționate în documentele de rezervare, este realizată în scopul furnizării serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a contractului și pe perioada de arhivare;
 • datele mele și ale persoanelor menționate în rezervare nu vor fi făcute publice şi nu vor fi transmise unor terțe părți;
 • potrivit legislației în vigoare, datele cu caracter personal vor fi furnizate către autoritățile din domeniul juridic (Poliție, Parchet, Instanțe de judecată etc.) doar la solicitarea expresă a acestora;

Înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune plângere Autorităţii Naționale de Supraveghere (www.dataprotection.ro) precum şi Instanţelor de judecată.

 

Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Travelio Group Romania S.R.L., din țară și/sau din străinătate, implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat.

 

Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agenției datele personale ale acestora, necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract, în urma unei cereri scrise.

 

Am înţeles în intregime conținutul declarației de mai sus, aceasta fiind conformă cu cele declarate şi cu realitatea.

 

 

Data:

Semnătura: